Każdy z nas, co jakiś czas, podpisuje umowę jako jedna z jej stron. Czasem są to umowy kilkustronicowe, długoterminowe, nakładające na nas większe ciężary i obowiązki, jak np. umowa z bankiem o kredyt hipoteczny, kilkuletnia umowa najmu lokalu użytkowego, a czasem proste, można powiedzieć dotyczące codziennego życia, jak np. umowa na usługi telekomunikacyjne, umowa najmu lokalu mieszkalnego na kilka miesięcy.

Jak rozwiązać umowę.
ADWOKAT dr Aneta Sośnicka KANCELARIA ADWOKACKA – rozwiązanie umowy

Niestety, sytuacja zmusza nas czasem do wcześniejszego jej rozwiązania, aniżeli mieliśmy to w planach, czy też zawarte jest to w umowie.

Rozwiązanie umowy

Sposoby rozwiązania umowy mogą być różne. Wszystko zależy od tego, z jakiego rodzaju umową mamy do czynienia i jakie zapisy zostały w niej zawarte np. odnośnie czasu jej obowiązywania, okresów i sposobów wypowiedzenia.

Umowa na czas określony

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy umowa została zawarta na czas określony, czy na czas nieokreślony. Jeżeli jest to umowa na czas oznaczony, wówczas ulegnie ona rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki została zawarta. Zasadniczo, umowy na czas określony mają na celu zabezpieczenie obu stron w tym zakresie, że umowa nie zostanie wypowiedziana przed jej upływem i tym samym rzadko pojawiają się w niej zapisy odnośnie możliwości wcześniejszego rozwiązania poprzez jej wypowiedzenie. Jeżeli jednak jesteśmy zmuszeni do rozwiązania umowy na czas określony, a nie mamy w umowie zapisów pozwalających na jej wcześniejsze wypowiedzenie, pozostaje nam podjęcie negocjacji z drugą stroną i polubowne rozwiązanie umowy, za zgodą obu stron.

Umowa na czas nieokreślony

W przypadku umów na czas nieokreślony, powinny znaleźć się w nich zapisy odnośnie okresów wypowiedzenia, ewentualnie odwołanie do przepisów obowiązujących w tym zakresie, np. do przepisów kodeksu cywilnego. Na skutek złożenia drugiej stronie umowy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, zostanie ona rozwiązana z upływem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie, jeżeli nie określono tego inaczej w umowie, najlepiej przesłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Wypowiedzenie umowy nie wymaga dla swojej skuteczności, co do zasady, zgody drugiej strony, ale musi dotrzeć do jej wiadomości.

Zapisy niektórych umów, czy też przepisy prawa, do których umowy się odnoszą, pozwalają czasem na rozwiązanie umowy w tzw. trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ten sposób wypowiedzenia umowy uzależniony jest zazwyczaj od zaistnienia dodatkowych okoliczności, zazwyczaj naruszenia warunków umowy, np. braku zapłaty czynszu za kolejne miesiące, używania rzeczy sprzecznie z umową użyczenia, wadliwego wykonywania usług. W razie ich wystąpienia, strona, która jest niezadowolona z tego, w jaki sposób druga wykonuje lub nie wykonuje umowy, może wypowiedzieć ją w trybie natychmiastowym, zgodnie z zapisami w tym zakresie zawartymi w samej umowie i przepisach prawa.

Sposobem rozwiązania umowy, w sytuacji, gdy obie strony wyrażają taką wolę, jest rozwiązanie jej na mocy porozumienia stron. Strony sporządzają wówczas pisemne porozumienie, w którym określają wszystkie warunki rozwiązania umowy, np. czas zakończenia obowiązywania umowy, wzajemne rozliczenia stron.

Serdecznie zapraszam do kontaktu. Każda sprawa jest indywidualna.

📞 +48 605 675 875
📧 kancelaria@anetasosnicka.pl

💻https://www.anetasosnicka.pl


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *