Małżonkowie, którzy podjęli decyzję o rozwodzie, a pozostawali w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego staną przed koniecznością dokonania podziału majątku, którego dorobili się wspólnie w trakcie trwania małżeństwa.

Podział majątku po rozwodzie.
ADWOKAT dr Aneta Sośnicka KANCELARIA ADWOKACKA
Podział majątku po rozwodzie

Co to jest wspólność majątkowa?

Ustawowa wspólność majątkowa jest jednym z ustrojów majątkowych pomiędzy małżonkami. Powstaje ona z mocy ustawy, wraz z zawarciem związku małżeńskiego.

Do majątku wspólnego należą m.in. wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

Poza majątkiem wspólnym, każdy z małżonków dysponuje majątkiem osobistym, do którego wchodzą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie lub darowiznę.

Intercyza małżeńska – umowa majątkowa małżeńska

Małżonkowie mogą zawrzeć w formie aktu notarialnego umowę, na podstawie której ustanowią rozdzielność majątkową. Umowa o rozdzielności majątkowej może być podpisana przez małżonków po zawarciu związku małżeńskiego, jak również może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może być rozwiązana w trakcie trwania małżeństwa. W sytuacji, gdy dojdzie rozwiązania umowy o rozdzielności majątkowej, powstanie pomiędzy małżonkami wspólność ustawowa.

Podział majątku w Sądzie lub w Kancelarii Notarialnej

Byli małżonkowie, którzy są zgodni co do składników majątku wspólnego, jak również sposobu dokonania podziału majątku, powinni złożyć w Sądzie wniosek o podział majątku przedstawiając wypracowane, poza salą sądową, stanowisko co do sposobu podziału majątku wspólnego. Byli małżonkowie, mając zawartą ustną ugodę w powyższych kwestiach, mogą udać się ze sprawą o podział majątku także do Kancelarii Notarialnej celem spisania odpowiedniego w tym zakresie aktu notarialnego. Należy mieć jednak na uwadze, iż koszt zgodnego podziału majątku przed Sądem będzie zazwyczaj niższy, aniżeli przeprowadzony u notariusza.

Byłym małżonkom, którzy nie są w stanie ustalić warunków podziału majątku, pozostaje wyłącznie droga sądowa.

Kiedy złożyć w Sądzie wniosek o podział majątku?

Wniosek o podział majątku można złożyć w Sądzie po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Jednakże, małżonkowie, którzy wystąpili jeszcze przed rozwodem o ustanowienie rozdzielności majątkowej, mogą dokonać podziału majątku po uprawomocnieniu się postanowienia sądowego w przedmiocie ustanowienia rozdzielności majątkowej.
Czasem zdarza się, że małżonkowie dojdą do porozumienia odnośnie podziału majątku jeszcze na etapie sprawy o rozwód. Wówczas, postanowienia odnośnie podziału majątku mogą znaleźć się w wyroku rozwodowym.

Sposób podziału majątku wspólnego po rozwodzie

Zasadą jest, że majątek małżonków, którego dorobili się w trakcie trwania małżeństwa, jest dzielony po równo. Jedynie z ważnych powodów, przy udowodnieniu różnego stopnia przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego, małżonek może wnosić o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Opłata od wniosku o podział majątku

Opłata sądowa od wniosku o podział majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej wynosi 1 000,00 złotych. W sytuacji, gdy małżonkowie porozumieli się i występują do Sądu o zgodny projekt podziału tego majątku, pobierana jest opłata sądowa w kwocie 300,00 złotych.

Strona, która składa wniosek o podział majątku może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, co może ograniczyć koszty związane z podziałem majątku po rozwodzie.

Formularz – oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania można pobrać ze strony  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym

Koszty sprawy o podział majątku

Poza opłatą sądową, w sprawie o podział majątku mogą wystąpić także inne, dodatkowe koszty. Może to być np. opłata za odpis księgi wieczystej nieruchomości, zaliczka na biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości i ruchomości, jak również wynagrodzenie adwokata.

Strony często zastanawiają się, czy skorzystać w sprawie o podział majątku z usług adwokata. Z pewnością warto wspomóc się w sprawie o podział majątku po rozwodzie z pomocy dobrego adwokata, który prowadzi sprawy majątkowe, związane np. z nieruchomościami. Sprawy te, gdy mamy do czynienia z wieloma składnikami majątku wspólnego, w tym nieruchomościami, należą często do trudnych oraz długotrwałych. Adwokat pomoże nam ustalić składniki majątku wspólnego, wartość majątku wspólnego, rozliczyć nakłady na majątek wspólny z majątku osobistego.

Jeżeli masz pytania odnośnie sprawy o podział majątku, szukasz adwokat z Lublina, to zapraszam do kontaktu.

Adwokat dr Aneta Sośnicka Lublin prowadzi sprawy o podział majątku – w Lublinie, jak również w innych miastach na terenie województwa lubelskiego. 

📞 +48 605 675 875

📧 kancelaria@anetasosnicka.pl

💻 https://www.rozwod-adwokat.lublin.pl

💻 https://www.anetasosnicka.pl


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *