Jestem współwłaścicielem nieruchomości, chcę znieść współwłasność nieruchomości, co zrobić, od czego zacząć? To często pojawiające się pytanie wśród moich klientów. W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić na trzy sposoby.

ADWOKAT dr Aneta Sośnicka KANCELARIA ADWOKACKA
Zniesienie współwłasności nieruchomości

Fizyczny podział nieruchomości

Pierwszym sposobem zniesienia współwłasności nieruchomości jest jej fizyczny podział pomiędzy współwłaścicielami. Taki podział będzie możliwy do przeprowadzenia w przypadku, gdy jesteśmy współwłaścicielami np. działki rolnej lub gdy jest to duża działka budowalna, a geodeta sporządzający projekt podziału nieruchomości zatwierdzi naszą propozycję podziału. Wówczas każdy ze współwłaścicieli otrzyma „swoją” działkę rolna lub budowalną, a współwłasność nieruchomości zostanie zniesiona. W przypadku podziału fizycznego, na podstawie umowy zawartej w ramach ugody pozasądowej, czy też ugody sądowej, strony mogą ustalić, jak również Sąd może orzec, dopłaty pieniężne pomiędzy współwłaścicielami, mające na celu wyrównanie różnic pomiędzy przyznaną częścią nieruchomości, a wysokością udziału w całej nieruchomości.

Podział fizyczny zabudowanej nieruchomości, na podstawie którego każdy z dotychczasowych współwłaścicieli otrzymałby „oddzielną” zabudowaną nieruchomość, dla której zostanie założona odrębna księga wieczysta, nie zawsze będzie możliwy. W przypadku zabudowanych nieruchomości, jak również w przypadku kamienic, fizyczny sposób zniesienia współwłasności nieruchomości często będzie wiązał się z wyodrębnieniem odrębnych lokali mieszkalnych lub lokali użytkowych oraz ustanowieniem części wspólnych nieruchomości.  

Spłata współwłaściciela i przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli

Drugim sposobem zniesienia współwłasności nieruchomości jest przyznanie nieruchomości na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty przez tego współwłaściciela pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, zgodnie z posiadanymi przez nich udziałami.

Sprzedaż nieruchomości jako jeden ze sposobów zniesienia współwłasności nieruchomości

Trzeci, ostatni, sposób na zniesienie współwłasności nieruchomości, to zniesienie współwłasności przez sprzedaż wspólnej nieruchomości. Taki sposób zniesienia współwłasności znajdzie zastosowanie, gdy nie będzie mógł być zrealizowany podział fizyczny nieruchomości lub przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych.

Ugoda w zakresie zniesienia współwłasności nieruchomości

Jeżeli pomiędzy współwłaścicielami istnieje zgoda co do sposobu zniesienia współwłasności nieruchomości, mogą oni wystąpić do Sądu z odpowiednim wnioskiem, jak również dokonać powyższej czynności w formie aktu notarialnego. Należy jednak zauważyć, iż sądowy sposób zniesienia współwłasności będzie wówczas zazwyczaj mniej kosztowny.

W przypadku, gdy pomiędzy współwłaścicielami nie ma zgody w zakresie zniesienia współwłasności nieruchomości, nie ma wspólnego projektu podziału nieruchomości, całą procedurę należy przeprowadzić przed właściwym miejscowo dla takiej sprawy Sądem.

Adwokat w sprawie o zniesienie współwłasności nieruchomości

Sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości nie należą do najłatwiejszych. Począwszy od samego sporządzenia wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości, w którym należy zaproponować i uzasadnić sposób zniesienia współwłasności, to trudności może dostarczyć także prawidłowe sformułowanie odpowiednich wniosków dowodowych, np. o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego geodety, biegłego z zakresu wyceny nieruchomości, jak również wniosków o rozliczenie nakładów współwłaściciela na wspólną nieruchomość.

Każdy, kto zastanawia się nad złożeniem wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości, czy też jest stroną takiego postępowania, zastanawia się, czy warto skorzystać z pomocy adwokata w takiej sprawie. Klienci mają obawy o koszty adwokata w sprawie o zniesienie współwłasności nieruchomości. Należy jednak podkreślić, że poniesione w takiej sprawie koszty związane z wynagrodzeniem adwokata są nieporównywalnie niższe, aniżeli korzyści, jakie współwłaściciel może odnieść po przyznaniu mu w wyroku kończącym sprawę np. części nieruchomości mającej znaczną wartość rynkową, czy też może uzyskać pomoc w rozliczeniu nakładów na znoszoną współwłasność.

Dobry adwokat znający się na prawie nieruchomości pomoże skutecznie i sprawnie przejść przez trudną i skomplikowaną sprawę związaną ze zniesieniem współwłasności nieruchomości. Zaproponuje najkorzystniejsze dla klienta sposoby zniesienia współwłasności, wskaże sposoby rozliczenia nakładów na wspólną nieruchomość, jak również będzie reprezentował klienta przy oględzinach nieruchomości z udziałem biegłych sądowych oraz na etapie postępowania sądowego.

Adwokat dr Aneta Sośnicka z Lublina prowadzi sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości – w Lublinie, jak również w innych miastach na terenie województwa lubelskiego. Są to sprawy dotyczące nieruchomości gruntowych, zabudowanych nieruchomości, działek rolnych, jak również sprawy związane ze zniesieniem współwłasności kamienicy. 

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

💻 www.nieruchomosci-adwokat.lublin.pl

💻 www.anetasosnicka.pl

📞 +48 605 675 875

📧 kancelaria@anetasosnicka.pl