PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z różnymi sferami naszego życia codziennego. Są to sprawy z zakresu m.in. prawa spadkowego, rzeczowego, zobowiązań.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką w zakresie prawa cywilnego polega m.in. na udzielaniu porad prawnych, negocjowaniu, opiniowaniu oraz sporządzaniu umów, uczestnictwie w mediacjach stron, przygotowywaniu pism przedsądowych oraz procesowych, w tym wniosków wszycznających sprawy sądowe, pozwów, zażaleń, apelacji i kasacji, przygotowywaniu opinii prawnych, jak równiż reprezentację Klientów podczas postępowania sądowego.

Kancelaria Adwokacka udziela porad i prowadzi m.in. sprawy:
- o zapłatę, w tym w postępowaniu uproszczonym, postępowaniu nakazowym oraz postępowaniu upominawczym,
- o odszkodowanie i zadośćuczynienie z czynów niedozwolonych,
- o odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego, o odszkodowanie powypadkowe,
- o odszkodowanie z tytułu błędu medycznego, w tym odszkodowania za błędy lekarskie,
- o zasiedzenie,
- o uwłaszczenie,
- o zniesienie współwłasności nieruchomości oraz ruchomości,
- o rozgraniczenie,
- o ochronę posiadania,
- związane ze służebnościami gruntowymi (służebność drogi koniecznej), osobistymi i przesyłu,
- spadkowe, w tym m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek,
- o podział majątku,
- o odwołanie darowizny,
- o ubezwłasnowolnienie,
- o roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
- o ochronę dóbr osobistych,
- o niewykonanie lub nielnależyte wykonanie umów, np. umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy najmu, umowy zlecenia, umowy ubezpieczenia,
- związane z ochroną wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska),
- związane z umowami uregulowanymi w kodeksie cywilnym oraz umowami pozakodeksowymi.

Kancelaria Adwokacka prowadzi także sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, w tym w zakresie powództw przeciwegzekucyjnych.

Adokat dr Aneta Sośnicka zajmuje się również sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej, która może być ogłoszona przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni.

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu - Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka w Lublinie
KANCELARIA ADWOKACKA

dr Aneta Sośnicka 

ul. Chopina 7/32
20-026 Lublin 

NIP: 712-297-82-65

KONTAKT

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

tel./fax + 48 81 740 41 94 


Nr rachunku bankowego:
25 1140 2004 0000 3702 5883 0490